น้ำตกส้มป่อย จังหวัดปราจีนบุรี

0 Comments

น้ำตกส้มป่อย จังหวัดปราจีนบุรี จากตัวเมืองปราจีนบุรี ไปตามถนนสายปราจีน – ตะคาม (ทางหลวงหมายเลข 3452) ระยะทางประมาณ 16 กม. เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง

หมายเลข 33 จนถึงสี่แยก ประจันตคามเลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 400 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงไป ก็จะถึงน้ำตกส้มป่อย

และสำหรับใคร ที่ไม่รู้เส้นทางเลย ถ้าก่อนหน้านี้เคยไปที่ น้ำตกธารทิพย์ เพื่อให้เข้าใจง่ายในการเดินทางและไม่ให้หลงก็ให้เดินทางใช้เส้นทางเดียวกันกับ น้ำตกธารทิพย์ เลย ก่อนถึงน้ำตกตะคร้อจะมีแยกซ้ายมือบริเวณกิโลเมตรที่ 14 เข้าไปจนถึงตัวน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำตกส้มป่อยแห่งนี้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก น้ำตกธารทิพย์ เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลาน หินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน

สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่า ที่คงความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ของบ้านตะคร้อเหนือ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกส้มป่อย จังหวัดปราจีนบุรี
น้ำตกส้มป่อย จังหวัดปราจีนบุรี

โดยน้ำตกส้มป่อยนั้นเป็น น้ำตกที่ไม่ค่อยสูงมากนัก สายน้ำจากตัวน้ำตกนั้นไหลลดหลั่นผ่านแก่งหินเป็นระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ในบางช่วงจังหวะนั้นมีแอ่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ เป็นระยะๆตลอดลำธาร เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาก่อนแล้ว และก็อยากจะลองไปสัมผัสกันดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเลยก็อยากให้ลองไป

สำ ห รั บ ค น ที่ อ ยู่ ใ น จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง ห รื อ ใ น จั ง ห วั ด ป ร า จี น บุ รี เ พ ร า ะ น้ำ ต ก แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ที่ เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ร า เ อ ง ส า ม าร ถ ไ ป ผ่ อ น ค ล า ย ไ ด้ แ บ บ เ ต็ ม ที่ กั บ ธ ร ร ม ช า ติ เ ล ย ที เ ดี ย ว

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >