พาเที่ยว ตัวเมืองกาญจนบุรี

0 Comments

พาเที่ยว ตัวเมืองกาญจนบุรี
กลับมาพบกันเราจะพาทุกคน ไปเที่ยวไปกินสถานที่ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดต่างๆนะครับ แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยเที่ยว เมืองกาญจนบุรี อยากได้ว่าตะลุยตัวเมืองกันแบบจุใจไปเลย และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่บนเส้นทางนี้ที่เราจะพาไปเที่ยวนั้น

จะเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และการสร้างรถไฟสายมรณะซึ่งๆเที่ยวแต่ละแห่งเดินทางไปสะดวกเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดอีกทั้งในตัวเมืองก็ยังมีที่พักหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกผักกัน

แต่หากถ้าใครมีเวลาเหลือเพียงพอในช่วงเย็นก็จะแนะนำให้นั่งทานอาหารที่ปรุงจากปลาสดๆในแม่น้ำแควน้อย ตามร้านอาหารบนแพและค้างคืนบนแพพักริมน้ำที่มีให้เลือกมากมายครับ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว

พาเที่ยว ตัวเมืองกาญจนบุรี
พาเที่ยว ตัวเมืองกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 สุสานทหารสัมพันธมิตร(ดอนรัก) พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยและพม่า นี่คือที่เที่ยวโดดเด่นในตัวเมืองกาญจนบุรีครับ ที่เรา พาเที่ยว ส่วนเส้นทางอีก 1 เส้นทางเป็นเส้นทางก่อนถึงตัวเมืองอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอพนมทวน เส้นทางนี้เปรียบเสมือนประตูสู่

จังหวัดกาญจนบุรีเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เป็นทางผ่านเพื่อไปเที่ยวยังตัวเมืองกาญจนบุรีแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางสายนี้ก็ยังมีสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้บริเวณสองข้างทางยังมีร้านข้าวแกงสูตรเด็ดหลายร้านให้แวะทาน

สำหรับเส้นทางสายนี้ใช้เวลาเที่ยวภายในวันเดียวก็ทั่วแล้วครับ และสถานที่โดดเด่นระหว่างเส้นทางก็คือวัดพระแท่นดงรัง วัดถ้ำเสือ หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาวโบราณสถานดอนเจดีย์ และนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาแนะนำใน

จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี เ ป็ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ใ ช้ เ ว ล า เ พี ย ง 1 วั น แ ต่ ยั ง มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว อี ก ม า ก ม า ย ค รั บ

พี่ อ ย า ก จ ะ แ น ะ นำ กั บ ก า รเ ที่ ย ว ท ริ ป ใ น 1 วั น แ ต่ วั น นี้ เ พี ย ง แ ค่ นี้ ก็ เ พี ย ง พ อ แ ล้ ว กั บ ก า ร เ ที่ ย ว 1 วั น แ ล ะ บท ค ว า ม ห น้ า เ ร า จ ะ ม า แ น ะ นำ กั น อี ก ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > >