ภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

0 Comments

ภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

มาภาคอีสาน กันทั้งที ไม่แวะจังหวัดนครพนมได้ยังไง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ที่ผมจะพาไปในวันนี้ นั่นก็คือ ภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ภูลังกาเป็น ภูเขาหินปูนยอดตัดมียอดภูลังกา กางเป็นจุดที่สูงที่สุดถึง 563 เมตร

เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ลักษณะรูประฆังคว่ำด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเนปาล เมื่อปีพศ 2543 ซึ่งผู้คนแถมนี้ให้ความเคารพสักการะบริเวณยอดภูลังกายังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ได้ถึง 2 ฝั่ง

ด้านตะวันออก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว มักเกิดทะเลหมอก สุดอลังการเหมือนแม่น้ำโขงท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อน ของประเทศลาว ส่วนด้านตะวันตกสามารถเห็นแสงทอง สุดท้ายของวันสารทแสงผ่าน บึงโขงหลง อย่างงดงาม

 ภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ร้านหินไซใกล้วัดพูยังเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่า พืชกินแมลง รวมถึงกล้วยไม้หลายชนิดซึ่งหญ้าจิ้มฟันควาย เหลืองพิศมร ม้าวิ่ง

เอื้องบายศรี เขาพระวิหาร เป็นต้น การเดินทางขึ้นยอดภูลังกา มี 2 ทางคือเดินป่าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา ไปถึงจุดกางเต็นท์ร้านหิน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง หรือขึ้นบันไดของ วัดพระธาตุภูลังกา ด้าน บึงโขง หลงซึ่ง

ช า ว บ้ า น นิ ย ม เ ดิ น ขึ้ น ไ ป สั ก ก า ร ะ พ ร ะ เ จ ดี ย์ ทุ ก วั น สำ คั ญ ท า ง ศ า ส น า ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ 1 กิ โ ล เ ม ต ร ใ ช้ เ ว ล า 1 ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ ห า ก เ ที่ ย ว เ ส ร็ จ แ ล้ ว อ ย่ า ลื ม ซื้ อ ข อ ง ฝ า ก อ ย่ า ง ก ะ ล ะ แ ม ไ ป ฝ า ก ที่ บ้ า น ด้ ว ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > >