ภูสอยดาว พรมแดนไทยลาวจังหวัด อุตรดิตถ์

0 Comments

ภูสอยดาว พรมแดนไทยลาวจังหวัด อุตรดิตถ์ สายหมอกและลุงสน ภูสอยดาว
ถ้ามาพบกันครับกับการเที่ยวแบบธรรมชาติเที่ยวดอยชมดอยวันนี้ พาเพื่อนๆไปชมสายหมอกกับตรงป่าสนที่สวยงาม นั่นก็คือ

ภูสอยดาวนั่นเองครับสำหรับภูสอยดาวตั้งอยู่ในแนวพรมแดนไทยลาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ซึ่งตอนนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ที่รักธรรมชาติที่ชื่นชอบความสวยงามของป่าสน

สามใบและทุ่งหญ้าผืนใหญ่บนที่ราบหลายพันไร่ฉันเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้ป่านานาชนิดดอกเบ่งบานเต็มทุ่งล้านสนและนักท่องเที่ยวมัดเลือกขึ้นมา ก า ง เ ต็ น ท์ พั ก แ ร ม บ น ย อ ด ภู ซึ่ ง เ ป็ น ทุ่ ง ห ญ้ า ก ว้ าง

ท่ามกลางป่าสนเพื่อสัมผัส ความงามของธรรมชาติยามเช้าตรู่และเวลาที่สวยงามแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นก็คือหมอกจนกระทั่งยาม สายก็ออกเดินชมดอกหงอนนาคสีม่วงอ่อนซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มทุ่งและกา เป็นสัญลักษณ์ของภูสอยดาว

บริเวณเชิงเขา ใกล้ที่ทำการยังมีน้ำตกภูสอยดาวซึ่งเป็นน้ำตก 5 ชั้นแต่ละชั้นจะตั้งชื่ออย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์ โดยมีบันไดเดินชนน้ำตกแต่ละชั้นได้สะดวกมากๆและสวยงามมากๆซึ่งทางที่ท่องเที่ยวมีบ้านพักให้บริการการไปพักแรมบน

ภูสอยดาว พรมแดนไทยลาวจังหวัด อุตรดิตถ์
ภูสอยดาว พรมแดนไทยลาวจังหวัด อุตรดิตถ์

ยอดภูสอยดาวต้องติดต่อกับทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมีคนช่วยขนของสัมภาระขึ้นภูเสียค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักของของเราที่บรรทุกขึ้นไปครับ และสำหรับใครที่ยังไม่รู้การขึ้นภูต้องเดินเท้าอย่างเดียวโดยเริ่ม

จ า ก ศู น ย์ บ ริ ก า ร นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ถึ ง สั ต ว์ เ ข า ร ะ ดั บ สู ง 1600 ม. ร ะ ย ะ ท า ง ทั้ ง สิ้ น 6.5 กิ โ ล เ ม ต ร อ า จ จ ะ ดู ทุ ลั ก ทุ เ ล ห น่ อ ย น ะ ค รั บ แ ต่ ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า ลำ บ า ก ม า ก แ ต่ ถ้ า แ ล ก กั บ สิ่ ง ที่ เ ร า จ ะ ไ ด้ ขึ้ น ไ ป เ ห็ น สำ ห รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ไ ป รั บ ร อ ง ว่ า คุ้ ม แ น่ ๆ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >