ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

0 Comments

ลำปาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือของ ประเทศไทยเรา แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ลำปาง นั้น หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกัน

วันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดลำปาง อีก 1 แห่ง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เป็นแหล่ง รูปลงความรู้เรื่อง ช้าง และ การอนุรักษ์ช้างไทยภายในพื้นที่ธรรมชาติ อันกว้างขวางคนสำคัญ ที่คอยเลี้ยงและสอน

ช้างคือเราควรใช้ ที่สืบทอดวิชาเลี้ยง ช้างมาแต่โบราณ ในการแสดงของช้าง นอกจากจะเห็นความฉลาดของช้าง แล้วยังสัมผัสได้ถึงความผูกพัน ใกล้ชิดของช้างกับความช้างที่น่าประทับใจด้วยปิดท้ายการแสดงด้วยการวาดภาพจาก

จากน้องช้างของเราที่ถือเป็นหนึ่งเดียวในโลก อย่าลืมซื้อผ้าบ้าน มาเก็บเป็นที่ระลึก กันด้วยนะครับสถานที่น่าแวะ ที่อยู่ติดกับใกล้ๆ ศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทยสวนป่าทุ่ง เกวียนสามารถแวะ

ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ถ่ า ย รู ป กั บ ส ว น ด อ ก ไ ม้ แ ล ะ พั น ธุ์ ไ ม้ ง า ม ต ร ะ ก า ร ต าโ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ห น า ว แ ล ะ นั่ ง ร ถ ม้ า ช ม

เ มื อ ง แ บ บ โ บ ร า ณ วิ่ ง ร อ บ เ มื อ ง ลำ ป า ง ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ร้ อ น ยุ ค กั บ เ สี ย ง ฝี เ ท้ า ม้ า ดั ง กั บ ค น นั่ ง ต อ น เ ย็ น ๆ ห รื อ หั ว ค่ำ บ ร ร ย า ก า ศ กำ ลั ง ดี ม า ก ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >