สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

0 Comments

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย พาเพื่อนไปเรื่อยๆ พาเพลิน ไปเรื่อยเปื่อยจนมาถึงภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ให้เราได้ไปสัมผัส ยกตัวอย่างเช่นดอยผาตั้ง

เ ป็ น จุ ด ช ม วิ ว ท ะ เ ล ห ม อ ก พ ร ห ม แ ด น ไ ท ย ล า ว ส า ย ห ม อ ก

ล่องลอยเหนือแม่น้ำโขงทิวทัศน์แสนงดงาม ที่สามารถเดินทาง ไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ผาบ่องประตูสยาม ปราการธรรมชาติที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ และช่องเขาขาด ช่องเขาหินที่ขาด

จากกันเบื้องหลังช่องเห็นที่เป็นจุดชมวิวที่สุดประทับใจ อีกหนึ่งสถานที่ก็คือ น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกสูงประมาณ 70 เมตรเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงรายสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำ แม่กร อีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ

สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แล้วยังมีวัดพระธาตุผาเงา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชน จากทั่วประเทศเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่อง พระธาตุผาเงา อยู่ในเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ข้างวิหารเดิมซึ่งถูกสร้างโดยวิหารใหม่บนยอดเขาด้านหลังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

พุทธนิมิตรเจดีย์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของสามเหลี่ยมทองคำได้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น ตลาดท่าขี้เหล็ก ทะเลสาบเชียงแสน น้ําตกปูแกง บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน พระตำหนักดอยตุง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น ไร่ชา 101 อุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อุทยานภูชี้ฟ้า วัดถ้ำปลา

วัดพระธาตุดอยเขาควาย วัดพระธาตุดอยงำเมือง วัดพระธาตุดอยตุง วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ วัดร่องขุ่น สวนแม่ฟ้าหลวง สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง เป็นต้น

แ ล้ ว จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ยั ง มี ข อ ง ฝ า ก ข อ ง ดี อี ก ม า ก ม า ย เ ช่ น ช า ไ ส้ อั่ ว ห มู ย อ น้ำ พ ริ ก ห นุ่ ม แ ล ะ นี่ คื อ ทั้ ง ห ม ดข อ ง ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ยว แ ล ะ ข อ ง ดี ข อ ง เ มื อ ง เ ชี ย ง ร า ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >