สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

0 Comments

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ หากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน พวกเรามีสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้ ตัวเมือง กรุงเทพฯ มาฝากเพื่อนๆอีกด้วย และสถานที่ท่องเที่ยว ที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนั้น อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

และสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปนั้นก็คือ สังขละบุรี ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง ประวัติศาสตร์ เลยก็ว่าได้ สังขละบุรีเป็นเมืองเล็กๆติดชายแดนด้านตะวันตก สุดของประเทศไทยมีแนวชายแดนยาว ถึง 170 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 3350 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ล้านไร่

จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี เมืองสังขละบุรีตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนขวางกั้นอยู่จึงทำให้การคมนาคมเข้าถึงค่อนข้างยากลำบาก

และในด้านธรรมชาติ ป่าไม้ในเขตสังขละบุรีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ส่วนทางประวัติศาสตร์สรรคบุรีเคยเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ทางสงคราม ซึ่งเคยเกิดขึ้นที่ช่องด่านเจดีย์สามองค์กองทัพพม่าได้เดินทัพเข้ามาทางเหนือผ่านช่องด่านเจดีย์สามองค์ เครื่องเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา

ครั้งที่ 2 และอีกหนึ่งความสำคัญของ สังขละบุรีนั้นก็คือ เคยเป็นช่องทางผ่านของทางรถไฟสายมรณะ ที่รู้จักกันไปทั่วโลก โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เริ่มก่อสร้างจากสถานีหนองปลาดุกในจังหวัดราชบุรี ไปสู่ประเทศพม่าที่สถานี

จันทร์การายา เป็นสถานีแห่งแรกในประเทศ พม่า เพื่อสร้างต่อไปยังเมืองมะละเหม่ง และตลอดเส้นทางสู่ตัวเมือง สังขละ บุหรี ประกอบไปด้วยทัศนียภาพที่น่าชม เส้นทางช่วงนี้มีความคล้ายคลึงกับเส้นทางลอยฟ้าหมายเลข 108 ปาย

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะตัดผ่านภูเขาไปตามความสูงชั้นของขุนเขาและเลือกลัดเลาะริมทะเลสาบเหนือเขื่อนเขาแหลมสามารถมองเห็นทะเลสาบที่งดงามไปจนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี และใกล้ๆกันยังมีตลาดมนที่

มี สิ น ค้ า แ ล ะ อ า ห า ร ห น้ า ต า แ ป ล ก ๆ ใ ห้ เ ลื อ ก ซื้ อ เ ลื อ ก ชิ ม ม า ก ม า ย ห า ก เ พื่ อ น ๆ ว่ า ง จ า ก ก า ร ทำ ง า น ก็ ล อ ง แ ว ะ ไ ป เ ที่ ย ว ช ม ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ไ ป เ รี ย น รู้ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อํ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >