แลนด์มาร์คท่องเที่ยว สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต

0 Comments

แลนด์มาร์คท่องเที่ยว สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต หนึ่งในแลนด์มาร์ค ท่องเที่ยวของสระแก้วเลยก็ว่าได้ สำหรับ สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาจากภูเขาสิงโตภูเขาลูกเตี้ย ๆ

ให้น่าเที่ยวด้วยการสร้างบันไดทางเดินสกายวอร์คขึ้นไปยังบนยอดเขาเป็นที่แรกในภาคตะวันออก โดยจุดสูงที่สุดจะจัดทำเป็นสกายวอร์คกว้าง ๆ สามารถชมวิวสวยรอบ ๆ ได้แบบ 360 องศา

เ มื่ อ เ ดิ น ไ ป ถึ ง ย อ ด เ ข า จ ะ ต้ อ ง เ ค า ะ ร ะ ฆั ง 3 ค รั้ ง แ ล ะ สั่ น ก ร ะ ดิ่ ง

เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งโดยรอบของลานด้านบนจะตกแต่งด้วย ธงฉัพพรรณรังษี ที่เป็นธงพระพุทธศาสนาสากล มีทั้งหมด 6 สี คือ

แลนด์มาร์คท่องเที่ยว สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต
แลนด์มาร์คท่องเที่ยว สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต

แถบที่ 1 สีน้ำเงิน แถบที่ 2 สีเหลือง, แถบที่ 3 สีแดง, แถบที่ 4 สีขาว, แถบที่ 5 สีแสด

ส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง 5 สีแรกในตอนต้นมาเรียกลำดับใหม่ในแนวนอน

น อ ก จ า ก นี้ ด้ าน บ น ส ก า ย ว อ ร์ ค มี เ จ้ า ห น้ า ที่ กำ กั บ ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ เ ข้ า ไ ป ไ ด้ ค รั้ ง ล ะ 5 ค น เ ท่ า นั้ น เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อี ก ด้ ว ย

ที่ตั้ง : 1 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >